Currency:

Oolong-Steeping Wuyi Oolong Tea-ShuiXian-the Water Fairy

Morning tea! (29/03/2017) Steeping wuyi oolong tea-Wuyi Shuixian(the water fairy) http://www.esgreen.com/wu-yi-shui-xian-water-fairy-premium.html.